اســپری حجــم دهنــده VOLUME ENERGY SPRAY

یــک نــرم کننــدۀ تقویــت کننــده، بــدون نیــاز بــه شستشــو بــرای موهــای نــازک، بــی جــان و کــم پشــت اســت. فرمــول گرمــازا بــا پروتئیــن ابریشــمی و کراتیــن مایــع، مــو را در بــر گرفته و بــه آن قدرتی  ویــژه و حجمــی ســبک مــی بخشــد.
حاوی کراتین هایی که در مواجه با حرارتماننــد پــاپ کــورن عمــل می  کننــد و باعــث افزایــش حجــم آنــی و حالت دهندگــی مناســب میشــوند. نکتــه فــروش: در افــرادی کــه زیــاد عــرق می کننــد بــه جــای لوســیون های حالت دهنــده از ایــن محصــول اســتفاده کنیــد.
دارای بــوی مطبــوع، بدون حالت چســبندگی و نیز ایجاد حجم واقعی میباشــد. بــرای نشــان دادن اثــر واقعــی ایــن محصــول مــی توانیــد از وســایل انــدازه گیــری قطــر ســاقه، قبــل و بعــد از آن، اســتفاده کنیــد.
مراقبت و نگهدارندگی در یک محصول
ایــن محصــول عـلـاوه بــر حجــم دهندگــی، باعــث ایجــاد حالت دهندگــی مناســب بــه موهــای نــاز و کــم حجــم می شــود.
بهترین روش استفاده ، اســپری روی موهــای نــم دار، قبــل از براشــینگ بــرای بیشــترین حجم دهندگــی می باشــد.
معمــولا مشــتریانی کــه عــادت بــه اســتفاده از هیــچ حالت دهنــده ای ( بــه علــت تــرس از ایجــاد چربــی) در مــو ندارنــد بــا یــک اســپری حجم دهنــده روی موهــای نــازک بــه تمــام آنچــه می خواهنــد می رســند.
توصیــه می شــود در ســالن  بــرای هر مشــتری با موی نازکی یک بار تســت شــود. آرایشــگران حرفــه ای بهتــر اســت قبــل از براشــینگ یــا شــینیون موهــای کم حجم ازاین اســپری اســتفاده کنند وشاهد درخشــش بیشتر هنر خود باشند

توضیحات

Additional Information

حجم

100ML

روش مصرف

نــرم کننــده روی مــوی تــازه خشــک شــده اســپری شــده و در آن مــی مانــد. چــون مــواد موثــر گرمــازا هســتند، بایــد مــو را بعد از اســتفاده سشــوار کشــید تــا اثــر حجــم دهندگــی بــه طــور کامــل واقــع گــردد. در واقــع اثــر محافظتــی نیــز بــرای جلوگیــری از آســیب حــرارت سشــوار در موهــای نــازک و ضعیــف دارد. *روزانه استفاده شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “اســپری حجــم دهنــده VOLUME ENERGY SPRAY”