بالــم دســت و ناخــن SENSITIVE HAND & NAIL BALM

از دســت هــا و ناخــن هــا مراقبــت و محافظــت مــی کنــد. پوســت و ناخــن ها  خصوصــا در صــورت تمــاس مــداوم هــا بــا آب و مــواد شــوینده، اتصــال بیــن ســلولی خــود را از دســت داده و زبــر و خشــک مــی شــوند. ایــن کــرم حــاوی روغــن جوجوبــا و روغــن گیــاه گل شــیپوری بــوده و بســیار ســریع جــذب مــی شــود و هیچگونــه حــس چربــیو چســبندگی در پوســت ایجــاد نمی کند.رطوبــت پوســت و ناخن را حفــظ می کند وعــاری از مــواد افزودنــی و دارای اثــری ضــد آب اســت
محافظت در برابر خشکی
جذب سریع
عاری از مواد افزودنی و ضد آب
روش مصرف:
به طور منظم به میزان نیاز پوست، استفاده شود.
*دارای فا کتور مراقبتی ناخن

توضیحات

Additional Information

حجم

150ML

روش مصرف

روزانه به مقدار مورد نیاز استفاده شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “بالــم دســت و ناخــن SENSITIVE HAND & NAIL BALM”