ســـرم ضـــد ریـــزش ACTIVE GINKGO ENERGETICUM

تامیــن ریشــه مــو بــا مــواد مغــذی را بــه وســیله تقویــت گــردش خــون مویرگــی فعــال می ســازد. رشــد مو تحریک شــده و از ریــزش مــو جلوگیــری مــی شــود.این محصول همچنین ازحساســیت پوســت ســر، تولید بیــش از حد غدد چربی، شــوره یا خارش پوست سر جلوگیری می کند. از مو حفاظت کرده و پانتنول به E ویتامیــن مو به صورت محسوســی حجم می بخشــد.
T: مو در واقع یك دكور بی جان روی سر نیست، بلكه به عنوان یك كانالعمل میكند كه میتواند راه دفع سموم بقایای داروها و نیكوتین و …. ازبدن باشد. تغذیه این عضو دارای حیات، توسط مویرگ های فولیكول موانجام م یپذیرد كه برحسب نحوه زندگی این عروق میتواند توسط عواملی مانند توكسی نها و …. بسته شود و در نتیجه تغذیه مو با اختلال مواجه گردد كه نتیجه آن شكنندگی موها، ریزش و كوتاه شدن فاز مو میباشد.این مویرگ ها میتوانند توسط عوامل خارجی نظیر شوینده ها، ماسک هایا حالت دهندههای نامناسب نیز، پاك شوند.
سرم ضد ریزش گلینت، با كمك به آزاد سازی عروق انتهایی و بهبود تغذیه فولیكول مو، باعث میشود رشد مو بهبود یابد.
این محصول دارای یك قطره چكان مخصوص جهت استفاده راحت میباشد كه اگر با ماساژ كف سر توأم شود نتایج بهتری حاصل میگردد.
K: علاوه بر خواص بهبود در رویش و رفع ریزش مو، این محصول می تواندجهت پوست های چرب، کف سرهای پوسته دار شوره یا دارای خارش مناسب باشد.
این محصول همچنین درمان نگهدارنده شوره های چرب نیز محسوب میشود. علاوه بر این برای درمان ریزشهای هورمونی یا پس از بارداری یا در حال یائسگی نیز موثر است.

توضیحات

Additional Information

حجم

100ML

روش مصرف

بعــد از شستشــوی مو با پیپــت قطره قطره داخــل مــو پخــش کنیــد. ســپس بــا احتیــاط مالــش و ماســاژ دهیــد. آبکشــی نکنیــد. جریــان خــون پوســت ســر فــورا تحریــک مــی شــود. 1-3بار در هفته استفاده شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “ســـرم ضـــد ریـــزش ACTIVE GINKGO ENERGETICUM”