شامپوی نوتری اُیل NUTRI OIL SHAMPOO

شــامپوی حــاوی لیپیــد خــاص بــرای مــوی خشــک و ضخیــم و نیازمنــد مراقبــت، کــه جهــت اســتفاده روزانــه بــرای موهــای فــر و وز، مناســب اســت. بــرای موهــای بلنــد توصیــه مــی شــود کــه   شــامپو را بــا تناســب 1 بــه 10  بــا  آب  داخــل بطــری   GLYNT مخصــوص  شستشــوی ریشــۀ مــو مخلــوط کنیــد. مــواد شستشــو دهنــدۀ ایــن محصــول از روغــن نارگیــل گرفتــه مــی شــوند.
شامپوی مغذی مخصوص مراقبت موهای خشك و تحت استرس
T: این شامپو درمان مناسبی برای موهای خشک، آسیب دیده و وز دار می باشد.اگر پوست سر شما چرب است و در عین حال موهایتان آسیب دیده یا وزدار است، میتوانید از شامپوی مخصوص موهای چرب مانند ولوم انرژیدر ناحیه رویش مو استفاده نموده و از شامپو نوتری برای ساقه ی موهایخشك، آسیب دیده و وز دار استفاده کنید.
K: پنجمین شامپوی قدرتمند جهت ترمیم موهای آسیب دیده است.در درمان پسوریازیس، از ك رم ك ورتیزون بهتر اثر می كند.
اگر کف سر شما دچار زخم است، می توانید از شامپو نوتری جهت تسریع روندبهبودی استفاده کنید.
V: باعث احساس نرمی و آرامش همراه با زیبایی در موها بعد از اولین استفادهاز آن می شود و همچنین برای اسكالپ های خشك و حساس مناسب است.

توضیحات

Additional Information

حجم

250ML

روش مصرف

مقــدار کمــی از شــامپو را روی مــوی خیــس پخــش کــرده، اجــازه دهیــد مــدت کوتاهــی جــذب شــده، موهــا را کمــی ماســاژ داده، ســپس کامــلا آبکشــی کنیــد. شــامپو کــف بســیار ملایمــی دارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “شامپوی نوتری اُیل NUTRI OIL SHAMPOO”