شامپوی اَکتیو رِفرِش ACTIVE REFRESH SHAMPOO

نوعــی شــامپوی انــرژی زا حــاوی منتــول خنــک کننــده و جینکــو بیلوبــا اســت. ایــن شــامپو درســت مثــل یــک «زنــگ ســاعت پایــان خــواب» عمــل مــی کنــد کــه بــه مــو تازگــی، قــوت و حجــم مــی بخشــد.  مــواد شستشــو دهنــده آن ازروغــن نارگیــل گرفتــه مــی شــوند
شامپوی احیا كننده جهت بازگشت استحكام و قدرت مو
T: شامپوی بسیار مناسبی جهت فصل تابستان است كه می تواند درموهای بلند، به عنوان یك شامپوی تغذیه كننده هم استفاده شود.
K: باعث بهبود سردردهای عروقی میشود.با خنك كردن كف سر
V: گاهی میتواند به عنوان یك شوینده كل بدن و تقویت كننده پوست بدن استفاده شود. فقط در كسانی كه به منتول حساسیت دارند ممنوع است

توضیحات

Additional Information

حجم

250ML

روش مصرف

مقــدار کمــی از شــامپو را روی مــوی خیــس پخــش کــرده، بگذاریــد مــدت کوتاهــی جــذب شــده، ســپس موهــا را کامــلا آبکشــی کنیــد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “شامپوی اَکتیو رِفرِش ACTIVE REFRESH SHAMPOO”