شامپوی دِرما DERMA REGULATE SHAMPOO

یــک کــرم پوســت ســر بیولوژیــک حــاوی اســیدهای ضــروری اســت کــه چربــی پوســت ســر را تنظیــم کــرده و از شــوره و خشــکی پوســت ســر جلوگیری مــی کند.
T: برای تنظیم عملكرد پوسته سر، مناسب است.در مواردی كه تحریك نا گهانی ایجاد شده و مواردیمانند خشكی، حس كشیدگی، خارش، فشار و نیزچربی بیش از حد روی پوست داریم. میتوان برایتنظیم عملكرد طبیعی پوسته سر از آن استفاده كرد.
نكته آن كه این شامپو نباید به طور مداوم به عنوانشامپوی روزانه استفاده شود چرا كه باعث عادت شدهو مقاومت به درمان شوره را، در پی خواهد داشت.
در زمانی از سال ممكن است، استرس یا تغییراتدیگر، باعث به هم ریختن پوسته سر و مشكلاتیدر آن شود که استفاده یك دوره از این شامپو باعثبهبود خواهد شد.
نکته: این شامپو برای شوره های خشک تا معمولیگزینه بسیار مناسبی است ولی ا گر شوره، حاصلچربی بیش از حد کف سر باشد بهتر است شامپوولوم همراه با تونیک درما استفاده شود.

توضیحات

Additional Information

حجم

250ML

روش مصرف

مقــدار کمــی را روی مــوی خیــس پخش کــرده، اجــازه دهیــد مــدت کوتاهی جذب شــده، ســپس کامــلا آبکشــی کنیــد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “شامپوی دِرما DERMA REGULATE SHAMPOO”