شـامپــــوی خشـــک BLIZZARD ICE SPRAY

بــه مــو در چنــد ثانیــه حالتی ســبک و پر پشــت مــی بخشــد. بســیار مناســب بــرای اســتایل هــای ســریع مثــلا  بعــد از کار و  قبــل از مهمانــی اســت ذرات پــودر مانند، مــواد پــس مانــده را از مــو و پوســت ســر مکیــده و مــو بعــد از شــانه و بــرس زدن حالتــی تــازه و ســبک پیــدا مــی کنــد.

توضیحات

Additional Information

حجم

200ML

روش مصرف

اســپری را خــوب تــکان داده، ســپس در امتــداد ســاقۀ مــو بــه صــورت یکســان زده و در مــو پخــش کنیــد. بعــد از1 دقیقــه شــانه و بــرس بزنیــد. ایــن شــامپو بــدون نیــاز بــه آب بــوده و بــرای افــرادی کــه منــع اســتفاده از آب داشــته یــا در اســتراحت مطلــق بــه ســر مــی برنــد، گزینــۀ بســیار مناســبی اســت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “شـامپــــوی خشـــک BLIZZARD ICE SPRAY”