شـامپــــوی رویتــــــال بـازســــازی کننــــــده REVITAL REGAIN SHAMPOO

یــک شــامپوی غنــی و پــر محتــوا بــرای موهــای مــش، رنــگ یــا فــر شــده اســت. فرمــول خــارق العــادۀ مراقبــت کننــده، بــه مــو جذابیــت ابریشــمین و ســبکی مــی بخشــد. جلبــک دریایــی، حــاوی مقادیــر ضمنــا زیــادی ویتامیــن، پروتئیــن و اســیدهای آمینــه اســت کــه پوســت ســر را حفــظ و مراقبــت مــی کند. مــواد شستشــو دهندۀ آن از روغــن نارگیــل تهیــه شــده اســت.
شامپوی‌مناســب‌بــرای‌موهــای‌رنــگ شده که باعث تثبیت رنگ مو میشود .‌
در‌ســالن‌معمولا بعد از رنگ از شامپو استفاده نمیشود چــراکـه‌رنــگ‌هــا‌خــودحاوی مواد شوینده هستند موهای خود را بدون احساس سنگینی اضافه رطوبت رسانی کنید.مصرف این شامپو اقتصادی است .
وقتــی‌آرایشــگری،‌هنرمندانــه‌رنــگ‌هــای‌زبیائــی ر‌وی‌مــو‌خلــق‌ میکند،نگهداری این رنگ خود دغدغه بزرگی است و شــامپوهای یور‌تــال‌دقیقا یکی از اهداف طراحی اش همیــن حفــظ‌ زبیایــی اولیه موی رنگ شده است
بــا‌اســتفاده‌از‌ایــن‌لایــن،باتضمین کیفیت ،‌از‌رنــگ‌هــای‌گــران‌ قیمــت‌خــود،ارزان مراقبت کنید .

توضیحات

Additional Information

حجم

250ML

روش مصرف

مقــدار کمــی از شــامپو را روی مــوی خیــس پخــش کــرده، بگذاریــد مــدت کوتاهــی جــذب شــده، موهــا را کمــی چنــگ زده، ســپس کامــلا آبکشــی کنید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “شـامپــــوی رویتــــــال بـازســــازی کننــــــده REVITAL REGAIN SHAMPOO”