شــاور ژل مخصــوص پوســت هــای حســاس SENSITIVE SHOWER GEL

یــک ژل حمــام ملایــم، خوشــایند و کنترل کننــدۀ چربــی، بــرای انــواع پوســت اســت، بــه ویــژه جهت پاکســازی پوســت حســاس و خشــک. دارای روغــن جوجوبــا می باشــد کــه رطوبــت پوســت را تأمیــن مــی کنــد. حتــی بــا حمــام کــردن زیــاد، پوســت نــرم و در آســایش باقــی مــی مانــد. ژل حمــام عــاری از رنــگ اســت.
مناسب انواع پوستها به ویژه پوستهای خشک و حساس
کنترل چربی
افزایش لطافت
آبرسان
مناسب حساس ترین پوست ها
دارای رایحۀ ملایم

توضیحات

Additional Information

حجم

250ML

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “شــاور ژل مخصــوص پوســت هــای حســاس SENSITIVE SHOWER GEL”