ماســک حجــم دهنــده VOLUME ENERGY MASK

نوعــی امولســیون تقویــت کننــدۀ حــاوی ویتامیــن، کــه مخصــوص موهــای نــازک و کــم پشــت اســت. حــاوی ویتامیــن B5 عصــاره جینکوبیلوبــا کــه بــه مــو برقــی ابریشــمین و حجمــی ســبک، با احســاس راحتــی مــی بخشــد.حجــم‌ دهندگی  مناســب،بدون احساس سنگینی یا افتادگی مو ها که به طور آنی 30% حجــم‌مــو‌را افزایــش‌ مــی‌دهــد.
در موهای بلند و نازک نزدیک به ریشه از این ماسک میتوان استفاده کردجذابیــت‌ایــن‌ماســك‌حجــم‌دهنــده،‌اثربخشــی‌آنــی بــدون‌ ایجــاد‌چســبندگی یا‌چربــی‌اضافــی ر‌وی‌موهــا‌اســت.‌ایــن‌ ماســك‌ عــلا‌وه  بــر‌ حجــم باعث ایجاد درخشش مناسب و حالت دهندگی عالی استمعضل‌موهــای‌چــرب‌در‌اســتفاده‌از‌ماســک‌ها،‌ایجــاد‌احساس چسبندگی ، سنگینی و چربی اضافه است و‌ایــن‌ ماســک‌اســتثنایی بـا‌قــوام‌ســبک،‌درحمام ماننــد‌یــک‌ نرم کننده عمــل‌کــرده‌و‌پــس‌از‌خشــک شدن‌موهــا،‌آن‌ راچــرب‌و‌ســنگین میکند.

توضیحات

Additional Information

حجم

200ML

روش مصرف

بعــد از شستشــوی مــو، مقــداری بــه انــدازه یــک گــردو را روی موی خیــس بــه خصــوص در ســاقه و نــوک مــو پخــش کــرده و ماســاژ دهیــد. اجــازه دهیــد جــذب شــود ســپس آبکشــی نماییــد. *هفته ای یک بار استفاده شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “ماســک حجــم دهنــده VOLUME ENERGY MASK”