ماسک نوتری اُیل NUTRI OIL MASK

نوعــی امولســیون لیپیــد دار غنــی، مخصــوص بــرای نــوک موهــای خشــک، آســیب دیــده و نیازمنــد بــه مراقبــت اســت و بــه مــو انعطــاف پذیــری و نرمــی ابریشــمین مــی بخشــد. لســیتین موجــود در محصــول (کــه غالبــا در حیــن فــر کــردن مــو از مــو جــدا مــی شــود.) بــه مــو قــدرت و اســتحکام بیشــتری مــیبخشــد.امولسیون لیپیدی مغذی جهت محافظت از موهای خشك و آسیب دیده
T: در طول ساقه مو استفاده و به مدت ‘ 5- 10 صبر كنید و سپس آبکشی نمایید.
K: می تواند به عنوان یك كرم حالت دهنده بعد از شستشو نیز به کار رود،البته در این مواقع به اندازه یك فندق روی كل مو استفاده شود.
V: برای اثرات فوق العاده می توانید آن را با Nutri Oil Elixir مخلوط كنید.

توضیحات

Additional Information

حجم

200ML

روش مصرف

بعــد از شستشــوی مــو، مقــداری از ماســک را روی مــوی خیــس، بــه خصــوص در امتــداد ســاقه و نــوک مــوتاپخــش کــرده و ماســاژ دهیــد. بعــد از 5تا 10 دقیقــه جــذب، کامــلا آبکشــی کنیــد. *هفته ای یکبار استفاده شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “ماسک نوتری اُیل NUTRI OIL MASK”