مــاســــک رویـتـــــال REVITAL REGAIN MASK

یـــک امولســیون محافظــت کننــده بــرای موهــای مــش، رنــگ یــا فــر شــده اســت. بــه مـــوی آســیب دیــده، نرمــی فــوق العـــاده و جذابیت ابریشــمین می بخشــد.
ماســك باز سازی کننده ماسک مو یک ماسک ایده ال خانگی است که علاوه بر آن میتوان به عنوان یک ماسک درمان سالنی نیز مورد استفاده قرار گیرد
‌4سانتیمتر‌از‌خط‌رویش مو شروع کنید .میتوان روی آن از ماسک حجم دهنده  یا مانگالا استفاده کرد .
بلافاصله‌بعد از رنگ استفاده نکنید چون باعث شستشو رنگدانه از سطح مو میشود .مناسب موهای بسیار نازک نیست
ممعــولا‌اســتفاده‌ازیک بار ماسک در هفته یا بین هردو شستشوی مو کافی است مگر کسانی که از نرم کننده زیاد استفاده میکنند
ایــن‌ماســك،‌در‌واقــع‌ضــد‌ســفیدی‌موهــای‌رنــگ شده‌اســت وباعث تثبیت رنگ میشود .‌معمولا موها دائما تغییر رنگ میدهد ، ،‌امــا‌ماســك رویتــال باعث حفــظ‌ و درخشانی اولیه در موی رنگ شده میشود .

توضیحات

Additional Information

حجم

200ML

روش مصرف

بعــد از شستشــوی مــو مقــداری بــه انــدازه یــک گــردو را روی مــوی خیــس بــه خصــوص در امتــداد ســاقه و نــوک مــو پخــش کــرده و ماســاژ دهیــد. اجــازه دهیــد جــذب شــود و پــس از 5تــا 10 دقیقــه کامــلا آبکشــی نماییــد. *هفته ای یک بار استفاده شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “مــاســــک رویـتـــــال REVITAL REGAIN MASK”