نــرم کننـــدۀ رویتــال REVITAL REGAIN MILK

یــک نــرم کننــدۀ بــراق کننــده، بــرای موهــای مــش، رنــگ یــا فــر شــده اســت. مــاده فیتانتریــول رطوبــت مــو  را حفــظ مــی کنــد و ویتامیــن B5 بــه مــو حجمــی اضافــی مــی بخشــد. ایــن نــرم کننــده پــس از رنــگ و مــش، بــرای عملیــات درمانــی پــس از عملیــات  شــیمیایی ایــده آل اســت و ماننــدیــک رنگســاژ مــو را تــازه و بــراق مــی کنــد
‌ T:درمان‌ایده ال جهت اسیدی نمودن بعد از رنگ در سالن
درمان اساسی به عنوان نرم کننده و تثبیت کننده در منزل ،صرف نظر از آسیبی که بعد از رنگ مو ایجاد شده است ،این اسپری نرم کننده  هم استفاده سهل و آسان در خارج از حمام دارد هم رنگ را تثبیت میکند و هم سلامت مو را باز میگرداند
مو را درخشان ، شفاف و شانه پذیر است .طبق امار اخذ شده هر کس یک بار از این نرم کننده استفاده کند قطعا رضایت کامل خود را ابراز میکند .
بــرای‌ موهــای کوتــاه،‌ بهتــر‌ اســت‌ به کف دست  اســپری‌و ‌ ســپس‌ اســتفاده شود.‌ بدون‌ایجاد‌ چسبندگی و چربی مو

توضیحات

Additional Information

حجم

200ML

روش مصرف

بعــد از شستشــو و خشــک کــردن مــو، بــه طــور یکســان روی مــو اســپری کــرده و مــو را آبکشــی نکنیــد. *روزانه استفاده شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “نــرم کننـــدۀ رویتــال REVITAL REGAIN MILK”