ویتا دِی کرم VITA DAY CREAM

یــک کــرم حالــت دهنــده و رطوبــت دهنــده جهــت داشــتن مــدل مویــی زیبــا، پرپشــت و بــراق اســت. ایــن کــرم حالــت دهندگــی، حجــم و مراقبــت را، بــدون احســاس چســبندگی در خــود خلاصــه مــی کنــد. پیشــنهاد: بســیار مناســب بــرای موهــای فــر طبیعی جهــت داشــتن فــر هایــی زیبــا تــر و چشــمگیر تــر.

توضیحات

Additional Information

حجم

100ML

روش مصرف

بــرای مــوی کوتــاه یــک بــار و بــرای مــوی نیمــه بلنــد دو بــار مقــداری تعییــن کــرده و بــه طــور یکســان بــه مــوی تازه خشــک شــده بزنیــد. ســپس موهــا را سشــوار زده یــا اجــازه دهیــد همینطور خشــک شــوند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “ویتا دِی کرم VITA DAY CREAM”