کرم مَلیبو اِسموتینگMALIBU SMOOTHIMG CREAM

یــک کــرم صــاف کننــده، برطــرف کننــده وز و فــر موهــا مــی باشــد کــه بــه مــو گیرایــی وبراقیــت ابریشــمین مــی بخشــد.  MALIBU Smoothing Cream به عنوان کرم محافظ مو قبل از استفاده از اتو، سشوار یـا حالـت دهنـدۀ نهایـی سبـک، بسیـار مناسب است.

توضیحات

Additional Information

حجم

100ML, 30ML

روش مصرف

قبل از صاف کردن: بــه مقــدار کمــی روی ســاقه و انتهــای مــو اســتفاده کنید. قبل از سشوار زدن: بــه مقــدار کــم روی موهــای تــازه خشــک شــده زده و ســپس سشــوار بزنیــد. بــه عنــوان بــراق کننــدۀ نهایــی: روی مــو زده و مــدل دهیــد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “کرم مَلیبو اِسموتینگMALIBU SMOOTHIMG CREAM”